Regulamin uczestnictwa w kursach

olka.korepetytorka Usługi Edukacyjne Aleksandra Brańska

 

z dnia: 15-08-2023, obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024.

WSTĘP

1. Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług edukacyjnych przez olka.korepetytorka Usługi Edukacyjne Aleksandra Brańska z siedzibą przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 6a/11, 80-462 Gdańsk, NIP 8381830836, REGON 389571327, adres e-mail: olka.korepetytorka@gmail.com, telefon 503-932-225, zwana dalej Szkołą, na rzecz kursantów (uczestników kursów).

2. Każdy z kursantów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem zajęć i zaakceptować go. Kursantów, którzy są niepełnoletni, reprezentują przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni), którzy ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego stanowi zawarcie umowy cywilnoprawnej ze Szkołą.

3. Szkoła oferuje następujące kursy przedmiotowe:

• język angielski grupowy,
• język angielski indywidualnie,
• język niemiecki indywidualnie,
• matematyka indywidualnie,
• fizyka indywidualnie,
• chemia indywidualnie,
• język polski indywidualnie,
• język polski jako obcy indywidualnie.

ZASADY OGÓLNE

4. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów przedmiotowych wybranych przez kursanta lub jego przedstawiciela ustawowego w sposób staranny, z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz z wykorzystaniem nowoczesnych i autorskich materiałów dydaktycznych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby.

5. Kursy grupowe oraz kursy indywidualne obejmują 32 jednostki lekcyjne w roku szkolnym, których realizacja odbywa się od 11.09.2023 do 14.06.2024 według wcześniej ustalonego harmonogramu.

6. Czas trwania jednostki lekcyjnej w kursach grupowych to 75 minut, a w kursach indywidualnych to 60 minut. Kursy odbywają się w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej – dni wolne od zajęć.

7. Dniami wolnymi od zajęć są: wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, zimowa przerwa świąteczna (23.12.2023-01.01.2024), ferie zimowe (29.01.2024-11.02.2024), wiosenna przerwa świąteczna (28.03.2024-2.04.2024), weekend majowy (01-03.05.2024), 31.o5.2024.

8. W przypadku zajęć grupowych, liczba kursantów w grupie wynosi między 4 a 6 osób.

9. Dopuszcza się obecność maksymalnie jednej dodatkowej osoby ponad liczbę zawartą w punkcie 7 powyżej jedynie w ramach odrabiania zajęć.

10. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie stacjonarnej w lokalu w Gdańsku przy ul. Chrobrego 36a, sala 209.

11. Zajęcia indywidualne prowadzone będą w formie stacjonarnej w lokalu w Gdańsku przy ul. Chrobrego 36a, sala 209 lub 206 albo online przez platformę wybraną za zgodą kursanta i osoby prowadzącej zajęcia.

12. Zapisy na zajęcia przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://olkakorepetytorka.pl/, e-mail, komunikator internetowy Messenger lub telefonicznie.

13. W Szkole obowiązuje dziennik elektroniczny obsługiwany przez platformę Active Now, do której logowanie odbywa się poprzez Panel Klienta na stronie https://olkakorepetytorka.pl/. Dane logowania są udostępniane po zapisaniu się na wybrany kurs i zaakceptowaniu regulaminu.

14. Jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie zajęć stacjonarnych z przyczyn niezależnych od Szkoły (siła wyższa), zajęcia będą częściowo lub w całości kontynuowane zdalnie w środowisku online (internetowo), zachowując cennik i w miarę możliwości harmonogram zajęć.

15. Aby opanować materiał nauczania kursanci lub ich przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do systematycznego kontaktu z prowadzącym, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych.

PŁATNOŚCI

16. Opłata za roczny kurs grupowy wynosi 2190 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach w wysokości 219 złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2023 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach rocznego kursu grupowego obejmującego 32 lekcje wynosi 68,45 złotych.

17. Opłata za roczny kurs indywidualny wynosi 3500 złotych i jest wnoszona w 10 comiesięcznych ratach w wysokości 350 złotych płatnych do dnia 10 każdego miesiąca – od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. Wyjątkiem jest pierwsza rata, którą należy opłacić do 20 września 2023 roku. Cena za jednostkę lekcyjną w ramach rocznego kursu indywidualnego obejmującego 32 lekcje wynosi 109,37 złotych.

18. Wysokość wpłaty nie jest związana z liczbą przeprowadzonych lekcji w danym miesiącu. Liczba lekcji w poszczególnych miesiącach może się różnić między sobą. Kurs jest roczny z podziałem na 10 miesięcy i w oparciu o to wyznaczono płatności comiesięczne w równych ratach.

19. Kursant oraz Szkoła mają prawo odrobienia odwołanych wcześniej zajęć do 3 razy w trakcie kursu, w terminie ustalonym za zgodą obu stron. W przypadku zajęć grupowych odrobienie jest możliwe tylko wtedy gdy Szkoła prowadzi w bieżącym roku inną grupę kursantów o podobnym poziomie. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość zamiany zajęć stacjonarnych na zajęcia online, za zgodą obu stron.

20. Płatności za kurs dokonuje się gotówką lub poprzez wpłatę na konto bankowe o numerze: 48 1140 2004 0000 3802 8152 9482. W tytule płatności należy wpisać IMIĘ i NAZWISKO KURSANTA oraz MIESIĄC.
Płatność można wykonać także poprzez platformę Active Now.

21. W celu prawidłowego korzystania z platformy Active Now, w tym z płatności elektronicznych wykonywanych za jej pośrednictwem konieczne jest posiadanie przez kursanta dostępu do urządzenia podłączonego do internetu z przeglądarką internetową i aktywne konto e-mail.

ZNIŻKI

22. Kursant otrzyma jednorazową zniżkę w następnej miesięcznej płatności kursu w wysokości 50 złotych za polecenie Szkole nowego klienta, który zapisze się na zajęcia oraz dokona płatności za kurs za minimum jeden miesiąc, z zastrzeżeniem punktu 27.

23. Kursantowi, który zapisze się na więcej niż 1 kurs, przysługuje pomniejszenie opłaty miesięcznej za kolejny kurs o 20 złotych, z zastrzeżeniem punktu 26 i 27.

24. Kursantowi kontynuującemu naukę z poprzedniego roku szkolnego przysługuje pomniejszenie opłaty miesięcznej za kurs o 20 złotych, o ile złożył Szkole do dnia 31 maja 2023 roku kartę kontynuacji z chęcią kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2023/2024, z zastrzeżeniem punktu 26 i 27.

25. Przy zapisaniu się na kurs w roku szkolnym 2023/2024 przez 2 lub więcej osób z najbliższej rodziny (tj. wstępny, zstępny, rodzeństwo), drugiej i kolejnym osobom tego typu przysługuje pomniejszenie opłaty miesięcznej za kurs o 20 złotych, z zastrzeżeniem punktu 26 i 27.

26. Zniżki, o których mowa w punktach 23, 24 i 25 nie sumują się ze sobą.

27. W przypadku nieterminowej realizacji płatności przepadają wszystkie zniżki o których mowa w punktach od 22 do 25.

28. W przypadku braku realizacji płatności za zajęcia w terminach określonych w punktach 16 i 17, Szkoła ma prawo do przerwania świadczenia usług oraz do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

REZYGNACJE & REKLAMACJE

29. Umowa zostaje zawarta na czas określony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

30. Wypowiedzenie umowy składa się pisemnie lub e-mailem z adresu, który został wprowadzony przez kursanta na platformie Active Now.

31. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do składania reklamacji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

32. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże pisemnie.

33. Szkoła nie udziela gwarancji na kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

PRZEPISY KOŃCOWE

34. Prowadzący zajęcia nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletnich kursantów poza godzinami zajęć.

35. W przypadku przyjścia przez kursanta na zajęcia przed umówionym czasem ich rozpoczęcia, nie ma możliwości wcześniejszego rozpoczęcia zajęć ani przedłużenia zajęć w przypadku spóźnienia.

36. Szkoła ma prawo do przerwania zajęć, jeśli zachowanie kursanta utrudnia lub uniemożliwia odpowiednie prowadzenie zajęć albo stanowi zagrożenie dla czyjegoś zdrowia lub życia, a także w przypadku zatajenia przez przedstawiciela ustawowego kursanta wszelkich istotnych informacji mających negatywny wpływ na prowadzenie zajęć.

37. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego kursanta, którego zachowanie doprowadziło do przerwania zajęć jak w ust. 4 powyżej jest zobowiązany, po zgłoszeniu takiej sytuacji przez Szkołę, do niezwłocznego odebrania kursanta z zajęć.

38. Kursant lub jego przedstawiciel ustawowy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez kursanta szkody na zdrowiu i mieniu innych uczestników zajęć, w tym prowadzącego i mienia Szkoły.

39. Szkoła zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia kursanta na zajęcia, jak również rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, jeśli zachowanie kursanta stanowi zagrożenie dla innych osób lub uniemożliwia prowadzenie zajęć.

40. W przypadku kiedy Kursant wykazuje objawy choroby zakaźnej, nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

41. Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o zmianach danych: adresu siedziby i zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu.

42. W sprawach nieuregulowanych umową stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI KURSÓW

43. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy przez Szkołę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na otrzymywanie od Szkoły informacji handlowych drogą elektroniczną.

44. Administratorem danych osobowych jest Szkoła.

 Adres naszej strony internetowej to: http://www.olkakorepetytorka.pl. Politykę prywatności strony WWW znajdziesz tutaj: RODO.